ELEKTRİK İŞLERİ ÇEVRE AYDINLATMA  TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

İŞİN ADI

SPORKENT SİTESİNE ait çevre aydınlatma elektrik yapım işidir.

İŞVEREN

SPORKENT SİTESİ KOOP. YÖNETİMİ

İŞİN TANIMI

Yukarıda adı verilen işe ait projelerde gösterilen çevre aydınlatma işlerinin aşağıda belirtilen genel hususlar, teknik şartname ve tariflerde anlatıldığı şekilde, verilen ve yürürlükteki ulusal standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi İşverene teslim edilmesi işidir.

KAPSAM

Aksi belirtilmedikçe, elektrik işleri, çizimlerde gösterilen ve/veya şartnamede tanımlanan elektrik sistemleri, ekipmanları ve malzemelerinin tamamının tedarik edilmesi, kurulması, test edilmesi ve hizmete sokulmasını ve bunlarla ilgili tüm yardımcı işleri ve destek işlerini kapsar.

UYULACAK STANDARTLAR

Aksi belirtilmedikçe, elektrik tesisatını yerel uygulama kurallarına ve aşağıdaki yerel yönetmeliklerin en son basımlarına uygun olarak yapılacaktır.

Projede belirtilen tesisatın uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmenliklerin yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması İşveren ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.

Yönetmelikler:

Bayındırlık Bakanlığı ve TEDAŞ Şartname ve Birim Fiyat Tarifleri. (Şartnamede tanımlanmayan imalatlarda geçerli olacaktır.)

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yönetmelikleri.

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.

TEDAŞ Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği.

Anma akımı 1 kV ‘un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi.

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği

Standartlar: aksi belirtilmedikçe, ekipmanlar ve malzemeler aşağıdakilerde ya da bunlara denk ve onaylanmış diğer standartlarda (bundan sonra ‘Standartlar’ olarak geçecektir) konu ile ilgili olarak önerilenlere uygun şekilde imal edilecek ve tesis edilecektir:

TSE: Türk Standartları Enstitüsü

IEC: Uluslararası Elektro-teknik Komisyonu

ISO: Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (The Inter. Standardization Organization)

Yukarıdaki yönetmelik ve şartnameler burada toplu olarak “yönetmelikler ve şartnameler” şeklinde ifade edilir.

GENEL ŞARTLAR

 1. Genel olarak Tesisatlar:
 2. Elektrik işleri, tasarım ve performans şartlarına uyulduğundan emin olarak, Çizimlere, Şartnameye ve Yerel Yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir.
 3. Tesisatlar tam, işletim için hazır ve diğer bütün işlerle tam olarak bütünlük ve koordinasyon içinde olacaktır.
 4. Tesisatlar nitelikli personel tarafından yapılacaktır.
 5. Kesin Kabulden Önce Kullanılan Sistemler:

Yüklenicinin yararına kullanılmaları durumunda lambalar vs. gibi tüm tüketilebilir elemanları ve arızalı ekipmanlar, kesin kabul tarihinden önce 7 gün içinde yenileri ile değiştirilecektir.

 1. kW-h Ölçümü:

Tam bir kW-h ölçümü sağlamak için Bölge Elektrik İşletmesi ile irtibata geçilecek ve onlar tarafından önerilen gerekli araçları, panoları ve aksesuarları tedarik edilecektir.

 1. Kullanılacak olan tüm malzeme ve teçhizat için, ilgili şartnamesindeki özellikleri sağlamak üzere ilgili Kontrol Mühendisi ve idarenin mutlak onayı alınacaktır. Yükleniciden kaynaklanan hata ve kusurlar, Kontrol Mühendisi ve İşverenin talebi doğrultusunda düzeltilecek veya değiştirilecektir.

UYGULAMA RESİMLERİ

Projede elektrik tesisat cihazları, genellikle dış çizgileri ve ortalama boyutlarla gösterilmiştir. Bu nedenle; Yüklenici, İşverenin daha önce onayından geçmiş olmak şartıyla satın alacağı veya imal edeceği bütün cihazların nasıl yerleştirileceğini ve tesisata nasıl bağlanacağını gösteren gerçek uygulama resimlerini hazırlayacaktır. Bu resimler amacına uygun bir ölçekte ve sayıda (plan, kesit, görünüş, nokta detayları gibi ) olacaktır. Söz konusu cihazların projede öngörülmeyen bazı özelliklerden ötürü projede değişiklik yapılması gerekiyorsa, değişiklik teklifini de İşverene bildirecek ve yazılı onayını isteyecektir.

MALZEMENİN KORUNMASI

Yüklenici, şantiyeye getireceği cihazların ve malzemenin yerine monte edilmesine ve montajdan sonra geçici kabule kadar geçecek zaman içinde, bu cihazların ve malzemenin korunması ve herhangi bir zarar görmemesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

PROJEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Yüklenici, nedeni ne olursa olsun, projede kendiliğinden hiçbir değişiklik yapmayacak, zorunlu değişiklikler için dahi İşverenin onayını alacaktır.

CİHAZLARIN KESİN YERLERİ

Projede, elektrik tesisat aydınlatmalarının yerleri için duvardan, asfalttan uzaklık vb. kesin ölçüler verilmemiştir.  Bununla birlikte, aydınlatmalar vaziyet planlarında ölçeksiz çizilmiş olup, Yüklenici bunları projede gösterilen yerlere monte edecektir, simetri uyum vb. gibi nedenlerle İşverenin onayı ile küçük yer değiştirmeler mümkündür.

GÜRÜLTÜYE KARŞI ÖNLEMLER

Yüklenici, projede gösterilmiş olsun veya olmasın, tüm tesisatın mümkün olduğu kadar sessiz çalışması için gerekli bütün önlemleri alacaktır. Gürültü seviyesi standartlarda ön görülen değerden (dB) yüksek olmayacaktır.

GENLEŞMEYE KARŞI ÖNLEMLER

Yüklenici, projede gösterilmiş olsun veya olmasın, boru, kablo, kanal şebekesinin gerekli noktalarına genleşme, genleşme parçaları monte etmek suretiyle, genleşmeye karşı bütün önlemleri alacaktır. Boruların yerleri ve tipleri iş sahibinin yetkili elemanları ile birlikte tespit edilecektir.

KELEPÇE, KONSOL, TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON VB. DEMİR AKSAMIN BOYANMASI

Tüm demir aksamlar daldırma galvanizden olacaktır. Bu yolla kaplanmamış kelepçe, konsol, taşıyıcı konstruksiyon vb. her türlü demir aksam pastan arındırıldıktan sonra iki kat epoxy boya ile İşverenin istediği renklerde boyanacaktır.

KABLO VE KANALLARIN İŞARETLENMESİ

Tesisatta kullanılan tüm kablo, kanal ve cihazlar projede bulunan numaralarla işaretlenecek, projede bulunmayan numaralar uygulama projesinde İşveren onayı alınarak kodlanacaktır.

Uzun hatları teşkil eden malzemelerin başlangıç noktası, orta noktası ve bitiş noktasında etiketler bulunacaktır.

TESİSATIN DENENMESİ

Tesisatın denenmesi öncelikle varsa sözleşme eklerinde tanımlanmış yöntemle, yoksa Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine göre yapılacak, ancak bazı cihazların imalatçısı tarafından verilmiş özel deneme şartnamesi varsa, o şartnameye de uyulacaktır.

Yapılacak tesisatın sorumluluğu yükleniciye, aittir. Yüklenici yapmış olduğu tesisatın kabulünü TEK (TEDAŞ ve diğer resmi daireler nezdinde yaptıracak ve şebeke bağlantılarını, kullanım abone işlemlerini temin edecektir.

MALZEME OLURLARI VE KABULÜ

Kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif, marka listesi ve teknik şartnamelere uygun olacaktır.

Tüm malzemeler İşverenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş olacak, kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacak, imalatçı firma yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini onay esnasında verecek olup bu işle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayını müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı yüklenici hiçbir hak iddia edemez.

Teklif edilen malzemeler için birer adet örnek verilecek, herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerde kataloglar ve diğer teknik belgeler verilecektir.

Gerektiği hallerde malzemelerin, fabrikasyon imalatları sırasında yerinde testleri yapılacak, İşverenin olurundan sonra işyerine gönderilecektir.

İşyerine gelen bütün malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer nüsha öncelikle İşverene verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayı alınmayan hiçbir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri İşverene teslim edilecektir.

ÖLÇÜM ve TESTLER

Yüklenici, imalatın seyri esnasında çevre aydınlatmada bulunan herhangi bir sistemin test yapılması istenildiğinde tüm alet edevatı temin ederek gerek İşveren ile beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak, üzere test yaptırmak zorundadır.

KULLANMA BAKIM TALİMATI VE EĞİTİM

Yüklenici, imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe kullanma, bakım ve işletme talimatları ile bağlantı şemalarını bir asıl beş kopya olarak hazırlayarak İşverene verecektir. İşverenin isteği doğrultusunda cihazlarla ve işletme ile ilgili gerekli ve yeterli eğitimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir. Eğitim iş güvenliği konusunu da kapsayacaktır. Yüklenici, iş güvenliği standartlarına uygun iş güvenliği ekipmanlarını ve işletme/bakım için gerekli cihaz ve aletleri 2 takım olarak temin ederek ilgili personele verilmek üzere işverene teslim edecektir.

GARANTİ

Yapılan imalatta, tüm işçilik, malzeme ve sistemlere ait, kesin kabulden itibaren 2 (iki) yıl garanti yüklenici kapsamındadır. Yüklenici işin kesin kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binada bulunan tüm sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecek işin geçici kabulünü müteakip bir yıl süreyle kullanma hatası dışındaki arızaları derhal gidermekle sorumludur. Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde gerçekleşmez ise bu işin garanti süresi bir ay uzatılır ve bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar piyasadan İşverence, Yüklenici namına yaptırılarak Yüklenici teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren garantisi başlamak kaydıyla İşverene teslim edecektir.

ALÇAK GERİLİM PANOLARI (Tip Test sertifikasına sahip olacak)

1.Kapsam

Bu şartname, alçak gerilim enerji dağıtım sistemi için kullanılmak üzere tesis edilecek modüler yapıdaki alçak gerilim elektrik panolarının teknik özelliklerini tanımlamaktadır.  Buna göre şartname kapsamındaki Alçak Gerilim Panoları, şartnamenin aşağıdaki bölümlerinde tanımlanan şart ve özellikleri sağlayacak ve ayrıca tek hat şemalarına ve projelere belirtildiği şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir.

 1. Genel Açıklamalar:

Tüm panolar imalatçı firmanın sistem garantisi altında fabrika imalatı olarak üretilecektir.

–              Üreticinin orijinal tasarımı olan bu panolar:

–              kolay bakıma olanak sağlamaya,

–              servisin güvenilirliğine ve sürekliliğine,

–              müdahale ve bakımda personel ve ekipmanın emniyetine

–              ekipmanın mekanik korunmasına,

–              gelecekte başka yerlere taşınabilmesine ve ilaveler yapılabilmesine

uygun şekilde olmalıdır.

–              panoların boyutları, monte edilecek teçhizata göre tayin edilecektir. Ayrıca tabloda mevcut cihazların %20 si kadar ilave cihaz montajına uygun ölçüde olacaktır.

–               tüm panolar master anahtarla kilitlenebilir yapıda olacaktır.

–              panoların ön kapağı içinde sac veya plastik proje cebi bulunacaktır.

Panolar sac kısmı, ana ve tali  dağıtım baraları,  bara ve mesnet izolatörleri, dışarıdan bağlantılar için alçak gerilim kablo bağlantı baraları veya klemensleri, projeye uygun tüm alçak gerilim cihazları, akım  ve gerilim trafolar , vb. diğer yardımcı malzemelerin montaj ve bağlantıları yapılarak, çalışır vaziyette teslim edilecektir.

 1. Standartlar ve Yönetmelikler:

Bu şartname kapsamındaki alçak gerilim elektrik panoları

–              IEC 439-1 pano sistemleri

–              IEC 529 koruma dereceleri

standartlarına uygun olarak tasarlanacaktır. Bu şartname ekinde verilen tek hat şemalarında ve malzeme listelerinde belirtilen tüm elektrik- elektronik, sabit, soketli ve çekmeceli devre elemanları, aksi belirtilmedikçe ilgili (IEC) Uluslararası Elektroteknik Komisyonu standardına uygun olacaktır.

 1. Çalışma Koşulları:

Aksi belirtilmedikçe, teklif edilen panolar aşağıda belirtilen çalışma koşullarında anma değerleri ,çalışma özellikleri ve işletme ömründe değişiklik görülmeden çalışabilmelidir.

 • Kullanma yeri : Bina dışı
 • Kullanım yüksekliği : 2000 mm. (En fazla – pano boyu)
 • Ortam sıcaklığı : 40 C(en fazla)
 • Ortam sıcaklığı :  -5 C(en az)
 • Ortam sıcaklığı : 35 C(24 saatlik ortalama)
 • Atmosferik şartlar : Normal iklim şartları (IEC 439-1)
 1. Elektriksel Değerler:

Alçak Gerilim Panoları aşağıdaki elektriksel değerleri karşılayacak ve belirtilen değerlerde sorunsuz çalışacak nitelikte olacaktır.

 • Nominal çalışma gerilimi (Ue) : 690 V AC’a kadar
 • Nominal izolasyon gerilimi (Ui) : 1000 V
 • Darbe dayanma gerilimi (Uimp) :  8 kV. Tepe değer
 • Kısa devre akımı(Icw) : 80 kA’e kadar (1s)
 • Frekans(f) : 50 Hz
 • Topraklama sistemi : TNS 5 (3p+N+PE-beş iletkenli)
 • Ana besleme barası akımı : Ana şalter akımı + %10

6.Yapısal Özellikler:

6.1 Mekanik Tasarım :

İmalatı yapılacak olan alçak gerilim panoları, işletme sırasındaki kullanımda, periyodik testlerde ve bakım – onarım işlemlerinde kolaylık sağlayacak şekilde ve tesisteki farklı odalara yerleşimde sorun yaratmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Panoların dış tasarımı hücre (kapalı ) tipte kullanılan malzeme saç, montaj şekli zemine montajlı, serbest dikili tip olacaktır.

Her bir hücreye ulaşmak, hücreler için ayrı ayrı dizayn edilmiş kilitlenebilir kapılar veya vidalı sac kapaklar vasıtası ile mümkün olabilecektir. Hücreler prefabrik standart fonksiyonel parçalar ile oluşturulmalı, tüm yan kapaklar, arka ve ön kapı veya kapaklar ve çatının sökülebilmesi ile tam erişilebilir yapı sağlanmalıdır. Bara hücresinde herhangi bir kablaj bulunmayacaktır.

Pano karkası üzerinde öngörülen kare delik sistemi ile modüler yerleşime, genişlemeye ve tüm parçaları sökülüp takılabilmesine olanak sağlanmalıdır. Panolar,  ön kapaklar, gövde, montaj plakaları, yan ve arka kapaklar 1.5 ile 2 mm arasında olmalıdır.

Panolar, alttan ya da üstten kablo giriş-çıkışlarına ve /veya bara giriş – çıkışlarına uygun olarak yapılacaktır. Yine aynı şeklide topraklama barası ve nötr barasına erişim ve bağlantılar kolaylıkla önden yapılacak şekilde olacaktır.

Hareketli kapakların topraklaması en az 6mm2 kesitte NYAF tipi ince telli örgülü ve sarı+yeşil izoleli iletkenle yapılacaktır. Bu bağlantılarda, iletken her iki ucundan pabuçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun bir şekilde kaynatılmış cıvatalara bağlanacaktır.

Klemenslere, çok telli fleksible iletkenler bağlanacak, iletkenlerin uçlarına mutlaka yüksük takılacak ve orijinal pensesi ile sıkılacaktır.

Her klemense bir adet iletken bağlanacaktır. İki veya daha fazla iletken aynı klemense bağlanmayacaktır.

6.2 Baralar

Topraklama barası ve nötr baraları, üzerine uygun aralıklarla civata – somun bağlantısına uygun delikler açılmış şekilde panonun kablo bağlantıları için ayrılmış kablo hücresinde bulunacaktır. Topraklama barası ve nötr barası, panonun ana baralarından izole edilmiş olacaktır. A.G. baraları dokunma ve diğer tehlikelere karşı koruma kapaklı olacaktır.

Pano içi enerji dağıtımında dikey veya yatay bara sistemi kullanılacak, kullanılan baralar akım değerlerine uygun seçilen elektrolitik bakır bara olacaktır. Baralar boyanmayıp ilgili standart rumuzu ile etiketlenecektir.

6.3 Korozyona Karşı Koruma:

Tüm görülebilir metal yüzeyler boyama işleminden önce fosfatizasyon işlemine tabi tutularak yüzey temizliği yapılacaktır. Boyanan her bir parça TSE’ nin önerdiği çapraz kazıma testine tabi tutularak boya kalitesi görülecektir. Boyama işlemi epoxy-polyester boya ile yapılacaktır.

6.4 Sıcaklık Yükselmesi ve Koruma

Alçak Gerilim Panoları, hem personel ve işletme güvenliği hem de tesisteki dış etkilere (toz, nem etkiler v.b) karşı koruma amacıyla  IEC 529 standartlarına uygun olarak;

 

Kapı açık iken                    :IP20

Kapı kapalı iken                :IP54 koruma sınıfına sahip olacaktır.

Pano içindeki havalandırma doğal havalandırma yoluyla sağlanacaktır. Buna göre güç ve kontrol ekipmanların yukarıdaki koruma şartları göz önünde bulundurulduğunda ısıya bağlı akım taşıma kapasitelerinin güvenli ve sürekli bir çalışma için uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir.

6.5          Etiketleme ve İşaretleme

Pano içerisindeki ana besleme baralarının ve /veya transfer baralarının yerleşimine göre kullanılan düz önyüz plakaları, kapı veya kapıların üzerine tehlike işareti yapıştırılacaktır. Güç devreleri L1, L2, L3 şeklinde etiketlenecektir. Ayrıca hücre üzerindeki topraklama noktaları standart topraklama işareti ile gösterilecektir.

 1. Uygulanacak Testler

İmalatı yapılacak panolara imalatçı tarafından en az aşağıdaki üç rutin test uygulanacaktır.

1-            IEC 439 – 1, madde 8.3.1’e göre kablaj muayenesi ve elektriki işlerlik testi

2-            IEC 439 – 1, madde 8.3.2’ye göre yalıtım testi

3-            IEC 439 – 1, madde 8.3.3’e göre koruma tedbirleri ve koruma devrelerinin elektriksel sürekliliği testi

 1. Verilecek Dokümanlar

1- Tekhat şeması

2- Panoların yerleşim planları ve ön görünüş çizimleri

3- Panolara ve pano içerisinde kullanılacak ürünlere ait teknik broşürler

4- Pano içerisinde kullanılan ürünlere ait işletme ve bakım kitapçıkları

5- Güç ve kumanda tek hat şeması

 1. Ambalajlama

Panolar naylon ambalaj malzemesi ile sarıldıktan sonra tahta paletlere sabitlenip ambalajlanarak sevk edilecektir.

Pano grupları yan yana çok sayıda hücreden oluştuğunda yükleme grupları, 2400 mm’den daha geniş olmayacaktır.

Her ambalaj üzerinde imalatçını firmanın ünvanı, sipariş no.su, pano grubunun adı, panonun ana karakteristikleri, alıcı firmanın adı ve adresi yazılacaktır.

DİKİLİ TİP ÖZEL SAÇ PANOLAR

Standartlara uygun DKP saçtan bükülerek oluşturulan konstrüksiyon üzerine, elektrik veya oksijen kaynağı ile birleştirecek, ek yerleri çok ince, iz bırakmayacak şekilde taşlanacak, gövde ile kapak arasında en az 16mm2 kesitte esnek kalay kaplı irtibat iletkeni olacaktır.

Sac kalınlıkları en az 2 mm olacaktır.

Baraların pano araları geçişlerinde; epoxy reçine veya pertinax esaslı bara mesnet izolatörü kullanılacaktır.

Gövde ve kapaklar yüzeyleri temizlendikten sonra kuru tip elektrostatik boya ile boyanacak daha sonra fırınlanacaktır.

Kapak kilitleri, nikel kaplı anahtarlı ve gömme tip olacaktır. Kapak menteşeleri kadmiyum kaplı, kapak ve gövde bağlantıları cıvata-somunlu yapılacaktır.

Kullanılacak her türlü izolatör, nötr ve toprak barası, nihayet plakası, klemens durdurucusu için ayrıca fiyat ödenmeyecektir.

Pano kapakları su sızdırmaz conta ile çerçevelenecektir.

Pano dizayn oluşabilecek maksimum kısa devre darbe akımlarının darbe akımının dinamik etkilerine karşı dayanıklı olacaktır.

Panolar projesindeki cihazları kapsayacaktır.

Pano görünüş ve kesit resimleri ile cihaz yerleşimleri hazırlanıp onaya sunulacak ve imalata ancak onaydan sonra başlanacaktır.

Panolar fabrikasyon imalatı olacak ve tüm imalatlar fabrikada yapılacaktır. Panolar sevk edilmeden önce fabrikada denenecek ve test sertifikaları tanzim edilecektir.

ÖZEL GÖMME TİP SAÇ TABLOLAR

Standartlara uygun 1,5 mm kalınlığında DKP saçtan bükülerek oluşturulan konstrüksiyon üzerine, elektrik veya oksijen kaynağı ile birleştirilecek ek yerleri çok ince, iz bırakmayacak şekilde taşlanacak, gövde ile kapak arasında en az 6mm2 kesitte esnek gümüş kaplı irtibat iletkeni olacaktır.

Gövde ve kapak yüzeyleri temizlendikten sonra elektrostatik boya ile 2 kat boyanarak fırınlanacaktır.

Kapak kilitleri, 18 mikron nikel kaplı anahtarlı ve gömme tip olacaktır.

Kapak menteşeleri kadmiyum kaplı olacak ve saç gövdeye cıvata-somunla bağlanacaktır.

Kullanılacak her türlü izolatör, nötr ve toprak barası, nihayet plakası, klemens durdurucusu için ayrıca fiyat ödenmeyecektir.

Pano kapakları su sızdırmaz conta ile çerçevelenecektir.

Panolar projesindeki cihazları kapsayacaktır

Panolar fabrikasyon imalatı olacak ve tüm imalatlar fabrikada yapılacaktır. Panolar sevk edilmeden önce fabrikada denenecek ve test sertifikaları tanzim edilecektir.

Panolara kablolar, alttan veya üstten rakorlar içinde girecektir.

PANO MALZEMELERİ

I-ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR

TSE, DIN 57641, VDE 0641 standartlarına göre imal edilmiş bir veya üç faz anahtarlı otomatik termik magnetik devre koruma elemanıdır.

Minimum devre kesme kapasitesi 3 kA olacaktır.

Gövdesi polikarbonattan mamul ray üzerine monte edilebilen tipte kontakları masif gümüş kaplı olacaktır.

II-KAÇAK AKIM RÖLELERİ

TSE, DIN 57641, VDE 0641 standartlarına göre imal edilmiş bir veya üç faz Kaçak akım devre koruma elemanıdır.

Minimum devre kesme kapasitesi 30 mA olacaktır.

Gövdesi polikarbonattan mamul ray üzerine monte edilebilen tipte kontakları masif gümüş kaplı olacaktır.

III-İŞARET LAMBALARI

Gömme tipte, istenilen renkte, kapak üzerine monte edilebilir tipte olacaktır. Saç üzerinde kalan kısmı 18 mikron nikel kaplı termoplastik malzemeden mamul olacaktır.

Çalışma gerilimi: 250 V, 50 Hz. A.C.

TESİSAT BORULARI

 

Borular ve aksesuarları:

 

Çevre Aydınlatma tesisatında teknik şartnameye göre 6 atü boru kullanılacaktır. Boruların ek ve dönüş parçaları fabrika üretimi olacaktır. Boruların güzergahları, uygulama projelerinde belirlenecektir. Çevre aydınlatma tesisatında borular, 40  cm yeraltında kalacak şekilde döşenecektir.

Bu tip borular 6 atü iç basınca dayanıklı, çürümez ve yüksek mukavemetli malzemeden imal edilecektir.

Bu borular DIN veya TSE-TSEK normlarına uygun olacaktır. Üretici firmaların, bu normlara uygun olduğunu gösteren belgeleri olacaktır.

 

Esnek borular ve aksesuarları:

 

Yeraltında yüksek mukavemetli borulardan, aydınlatmalara bağlantı yapabilmek için yüksek kalitede esnek borular kullanılacaktır.

Bu borular DIN veya TSE-TSEK normlarına uygun olacaktır. Üretici firmaların, bu normlara uygun olduğunu gösteren belgeleri olacaktır.

 

Boruların montajı:

Bütün malzeme ve ekipmanların montajı kontrat dokümanlarına ve üretici firma önerilerine göre yapılacaktır. Minimum boru iç çapı 26 mm olacaktır.

Borular yeraltında birbirine paralel döşenecektir. Boru tesisatı düzgün ve belirgin bir hat üzerinde olacaktır.

İmalat süresince diğer Yüklenicilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler önceden alınacaktır. yeraltında lazım olacak delik ve kanalların bırakılmasını elektrik yüklenicisi koordine edecek, gerekirse açacaktır.

Yüklenici inşaat sırasında kendinden önce yeraltına döşenmiş boruların kontrolunu yapacak, çalışmayan borular varsa, bunların içinden kablo çekilir hale getirilecektir. Bu iş için boş boru ferşi ücreti ödenecektir.

Boş boruların içine kesiti en az 1mm2.  olan galvanizli çelik klavuz teli bırakılacaktır.Üzerine kum,şerit,tuğla vb. koruma ekipmanları işveren tarafından sağlanacaktır.

 

KABLOLAR

Tesisatlarda kullanılan kabloların tümünün TSE VDE ve DIN normlarına göre imal edilmiş olması gerekmektedir. Kablolardaki renk kodları O tipine uygun olacak, topraklamada sarı-yeşil kullanılacaktır. Kablolar kullanılma yerlerine göre taşıyıcıları ilgili pozlardan ödenecektir.

Tesisatta döşenen tüm kablolar kodlanacak ve bu kodlar kablonun iki ucuna da konacaktır.

Bu kodlar ayrıca As-built projesine de işlenecektir. Tesisatta kullanılacak bütün iletkenler imalat boyunda ve tek parçalı olacaktır. Hiç bir suretle ekli iletken kullanılmayacaktır.

Tüm klemensler WAGO bakım gerektirmeyen tipte seçilmelidir.

Her türlü alıcıya ait besleme  hatlarının döşenmesi ve uçlarının alıcılara bağlanması elektrik yüklenicisi tarafından yapılacaktır.

I-NYMHY KABLOLAR

VDE 0250-TSE 833-TSEK kalite belgesine sahip tek veya çok telli termoplastikten mamül faz tanımı değişik renklerde veya numaralı damarlar halinde markalanmıştır.

Kablo araları dolgu malzemesi yumuşak kauçuk yastıklanmış, dışı her türlü harici zorlamalara dayanıklı plastik izolasyon kılıflı olarak 500V anma geriliminde ve 2000V deneme geriliminde emniyeti temin edebilecek tipte olacaktır.

Her türlü küçük malzeme ile monte edilmiş olarak teslim edilecektir.

II-NYY KABLOLAR

TSE 212-TSEK ve VDE 0271 standartlarına uygun, bir veya çok telli, bakır iletkenli PVC yalıtkan, dolgu malzemesi ve PVC dış kılıflı enerji kablosudur. Değişik renkler ya da numaralar ile faz tanımlanması yapılmış olmalıdır.

Anma gerilimi : 0,6/1 kV. AC

Test gerilimi    : 3,5 kV. AC

Her türlü küçük malzeme ile monte edilmiş olarak teslim edilecektir.Aksi belirtilmedikçe yeraltı çevre aydınlatma hattında kullanılacaktır.

III-0.6/1kV H05V (NYAF) KABLOLAR

Tek telli bakır iletkenli özel sentetik yalıtkanlı, alevi iletmeyen ve halojensiz ısıya dayanıklı kablolardır.

Bu kablolar TS HD 21.3 S3 esas alınarak üretilmiş ve kabloların iletkenlikleri ve akım taşıma kapasiteleri standart değerin altında olmamalı, topraklama sistemleri için seçilecek kabloların en az 10 mm² olmalıdır.

Anma Gerilimi U0/U:450/750 Volttur.

IV-0.6/1kV 07VR-R KABLOLAR

Çok telli bakır iletkenli özel sentetik yalıtkanlı kablolardır.

Bu kablolar TS HD 21.3 S3 esas alınarak üretilmiş ve kabloların iletkenlikleri ve akım taşıma kapasiteleri standart değerin altında olmamalı, aydınlatma ve kuvvet sistemleri için seçilecek kabloların kesiti en az 2.5mm² olmalıdır.

Anma Gerilimi U0/U: 450/750 Volttur.

Aksi belirtilmedikçe aydınlatma ve priz devrelerinde ve tesisat borusu içinden kullanılmalıdır.

V-(Kablolar, kesinlikle kablo makarası arabası yardımı ile taşınıp, çekilmelidir.)

Kablo renk kodları aşağıdaki şekilde olmalıdır.

R fazı …………………………………….. L1 …………………………………….. kahve

S fazı …………………………………….. L2 …………………………………….. siyah

T fazı …………………………………….. L3 …………………………………….. gri

Nötr ………………………………………. N ………………………………………. mavi

Koruma (Topraklama)……………….. PE …………………………………….. sarı/yeşil

TOPRAKLAMA TESİSATI

Yapılan topraklama tesisatının direnci İşveren temsilcisinin gözetimi altında test edilerek, direncin  5 ohm’dan büyük olması halinde ilave elektrodlar kullanılacaktır. Test sonucu bir rapor ile İşverene sunulacaktır. . (Ölçüm Elektrik Mühendisleri Odası yetkilileri tarafından yapılacak ve raporlanacaktır.)

Tali pano topraklamaları projede belirtilen noktalarda konulacak topraklama prizlerinden yapılacaktır.

Aydınlatmalarda topraklama kablosu olarak plastik izoleli sarı-yeşil renkli kablo ve örgülü bakır kullanılacak ve bu kablolar tesisatta başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır.

Tesiste topraklama sistemi olarak TN-S sistemi uygulanacaktır. Herhangi bir bozuklukta gerilim altında kalması söz konusu bütün madeni aksam topraklanacaktır.

Topraklama tesisatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan Elekrik Tesisatında Topraklamalar Yönetmeliği‘ne (21 Ağustos 2001 RGS 24500) uygun olarak yapılacak olup yönetmelikte olmayan hükümleri için EN, HD, IEC ve VDE gibi standartlar verilen sıraya göre göz önüne alınacaktır.

Dikey topraklama lamasının izolasyonu delip içeriye girmesi gereken yerlerde, tecrit plakalı özel elemanlar kullanılacaktır.

Binanın çatısına kadar devam eden dikey topraklama lamaları, çatıda bir ağ teşkil edecektir. Çatıdaki ağ seklindeki yıldırım yakalama lamaları, bütün metal aksamla irtibatlandırılacaktır.

Ağı teşkil eden lamalardan biri ile metal aksamın arasındaki mesafe 5 metreyi asarsa, o metal eleman muhakkak topraklama laması (ağ) ile irtibatlandırılacaktır.

İletkenler üzerinde yapılacak bransman ekleri, kullanılacak iletken ile elektro korozyona girmeyecek malzemeden paralel oluklu vidalı bransman klemensi ile yapılacaktır. Lama kullanılan yerlerde bu ekler M10 cıvata, somun ile gerçekleştirilecektir.

Eklerin elektriksel direnci 0,5 mili ohm’dan küçük veya temas yüzeyinin alanı iletken kesitinin en az iki misli olmalıdır.

Yukarıda anlatılan topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatı inşaatla beraber yürümesi gerektiği için belli bir bölüme kadar tamamlanmış durumdadır.

Yüklenici geriye kalan tüm topraklama islerini tamamlayacaktır. Yüklenici, bu güne kadar yapılan isleri kontrol edecek, ölçümlerini yapacak, yapılan isi teslim alacak ve sistemin sorumluluğunu üstlenecektir.

Elektrodların beton sahaya rastlaması veya ileride betonlanması muhtemel toprak sahada bulunmaları  test rögarı içine çakılmaları sağlanacaktır.

Tüm plastik topraklama rögarları ;

Rögarların açılabilir kapakları toprak veya zemin bitiş seviyesi ile aynı kotta olmalıdır.

Kapakların üzerinde topraklama rögarı olduğuna dair topraklama sembolü olacaktır.

Topraklama elektrodunun bağlantısı test rögarının içinde ve kolay ulaşılabilir seviyede olacaktır.

Her bir topraklama çubuğu ve toplam topraklama direnci ayrı ayrı ölçülecektir.

Topraklama elektrodu olarak Ø20mm. çapında ve en az 1 m boyunda dolu kesitli galvaniz kullanılacaktır.

Galvaniz çubuğun toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde çelik parça vidalanacaktır. Galvaniz çubuk iki parçalı olacak ve eklenebilmesi için uç taraflarına 4cm. boyunda erkekli dişili diş açılacaktır.

İniş iletkeninin elektrodla irtibatı kızıldan mamul özel irtibat kelepçesi ile yapılacaktır. İrtibat kelepçesi en az zeminden 40cm. derine, toprak elektrodu üst ucu ise 15cm. derine gömülecektir.

Topraklama elektrodu ait olduğu bina ve tesisten en az 2m uzakta olmalıdır. Zeminin kayalık olması durumunda civarda toprak olan kısım aranılacaktır.

Montajın tamamlanmasını müteakip elektrod üzerindeki irtibat kelepçesi asfalt bir havuz içine alınarak dış tesirlerden korunacaktır.

Topraklama çubukları dolgu toprağa çakılmamalı ve çubuk çakıldıktan sonra, boşluk kalmış ise etrafı toprak ve kil ile iyice doldurulup, çubuk yüzeyinin toprak ile sıkı temas etmesi sağlanacaktır ve ilgili noktalardan topraklama menholleri içine tesis edilecek elektrodları ile desteklenecektir.

Kaynak işleminin yapıldığı noktalar, koruyucu boya ile boyanacak ve beton dökme işleminegeçmeden önce muhakkak İşverenin onayı alınacaktır.

Tesiste aşağıda belirtilen teçhizatlar topraklanacaktır.

 • Ana ve tali tablolar
 • Metal gövdeli armatürler
 • Galvaniz Direkler

Topraklama iletkenleri, ait olduğu tablodan başlayıp, ana topraklama tesisatı veya ana tablo topraklama barasına kadar devam edecektir. Ana tablodan ve buradan alıcıların madeni gövdelerine kadar devam eden bir topraklama şebekesi kurulacaktır.

Toprak elektrodu olarak, galvaniz çubuk elektrodlar kullanılacaktır.

AYDINLATMA DİREKLERİ

STANDARTLAR

Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların

yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir. Aşağıda tabloda yer almayan ancak teknik şartnamenin ilerleyen bölümlerinde atıfta bulunan standartlar içinde aynı durum söz konusu olacaktır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Malzeme listesinde aksi belirtilmedikçe çelik  aydınlatma direkleri aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya elverişli olacaktır.

– Yükselti: Deniz seviyesi

– Ortam Sıcaklığı: En az – 40 °C En çok + 60°C

– Dinamik Rüzgar Basıncı: h <= 15 m 55 kg/m2

– Ortam hava kirliliği: Ağır

Direk Taşıyıcı Alt Gövde:

Alt gövde 2500-3500 mm boy aralığında, silindirik şekilli kaynaksız özel kalıpta tek parça formda üretilen ana taşıyıcı gövdeden oluşacaktır, Silindirik alt gövdenin ebatları 215 mm ve 310 mm altında olmayacaktır.

 

Elektrik Terminal Yuvası:

Alt gövde üzerine, zeminden 500 mm yükseklikte 200*100 mm ebatlarında gömme sigorta kapağı için sigorta bölümü açılacaktır. Kapak özel kilitli olacak dışarıdan çıkıntısı olmadan gömme kilit kullanılacaktır, kapak içinde yagmur suyu girmesini engellemek için özel conta kullanılacaktır, Terminal içerisinde 200*74 mm ebatarında IP 56 koruma sınıflı sigorta ve klemens kutusu kullanılacaktır.

Taban Plakası:

400x420x20mm ölçülerine çelikten imal edilecektir. 4 adet M20 x 653 ebatlarında ankraj montaj deliği bulunacaktır. Flanş direk tabanına içten ve dıştan her iki tarafına DIN EN ISO 3834-2 standartına uygun olacak şekilde kaynak yapılacaktır. Üretici firma DIN EN ISO 3834-2 kaynaklı imalat yapılabilir belgesini idareye sunması zorunludur. Ayrıca flanş üzerine borunun dört bir tarafına direk borusu ve flanş arasına dekoratif görünümlü ( takviye ) kaynatılacaktır.

Gövde ve Konsol Bağlantısı:

Konsolları gövdeye bağlayan parçalar 6 cıvata ile bağlantı sağlayacak, bukonsolları gövdeye bağlantısı üzerinde bağlantı yerlerini kapayan plaka olacaktır.

Direk Kaidesi:

Direk taban plakası ve ankrajları kapatacak şekilde 300 mm yüksekliğinde, 280 mm çapında, alt genişliği 430 x 430 şeklinde alüminyum döküm malzemeden kaideolacaktır. Kaide rengi direk ile aynı renkte olacaktır.

Ankrajlar:

M20 X 1100 J veya L tip şeklinde olacaktır

 • Her direkte en az dört adet kullanılacak cıvataların çapı statik hesaba göre belirlenecek ve beton temel içinde kalacak kısmı galvanizlenmeyecektir.
 • Taban plakası delik ölçülerine göre hazırlanmış şablon, her cıvata için üç somun ve

iki pul imalatçı tarafından sağlanacaktır.

Ölüm Tehlikesi:

Direk gövdesi üzerinde tabandan 2000 mm yükseklikte Tedaş standart ölçülerinde ve

Tedaş şartnamesinde belirtilen kriterlerde ölüm tehlikesi gövdeye perçinli olarak montaj yapılacaktır. Kesinlikle kelepçe kullanılmayacaktır.

Direk gövdesi ve Konsollar Galvanizleme :

ISO EN 1461 standartlarına uygun sıcak daldırma galvaniz ile kaplanacaktır.Direklerin bütün elemanları ve yüzeyleri (cıvatanın temel içinde kalan bölümü hariç), aşağıda belirtilen işlem sırasına göre çinko ile kaplanacaktır. Kaplama düzgün ve parlak olacak, yüzeyde kaplanmamış bölgeler ve kaplama çapakları bulunmayacaktır.

Galvanizlenecek yüzeylere aşağıdaki temizleme işlemleri uygulanacaktır:

 • Kaynak tufalları çekiçle temizlenecektir.
 • Yüzeydeki yağ, gres vs. biyolojik yağ alma prosesi ile temizlenecektir.
 • Yüzeydeki pas tabakası, ‘Activated Pickling Prosesi’ ile 25-30 °C’da düşük yoğunlukta asit banyosunda giderilecektir. Daha sonra. ‘Light Pickling’ banyosu ile yüzeyde kalan demir klorür tamamen temizlenecektir.
 • Light Pickling banyosundan çıkarılan malzeme, çinko klorür-amonyum klorür çözeltisine (Raks) daldırılarak ön kaplama yapılacaktır.
 • Kaplamada kullanılacak çinko içerisindeki alüminyum oranı % 0.01’i geçmeyecek ve banyo sıcaklığı 445–465 ° C arasında bulunacaktır. Galvanizde bekletme süresi ile banyodan çıkarma hızı en uygun kaplama kalınlığı elde edecek şekilde imalatçı tarafından ayarlanacaktır. Malzemeler tek daldırma yapılarak galvanizlenecektir. Saplamaların beton içinde kalacak kısımları galvanizlenmeyecektir.

Galvaniz Üzeri Elektrostatik Boyama:

Aydınlatma direkleri sıcak daldırma galvaniz kaplama üzerine elektrostatik toz boya ile kaplanacak ve 200 ºC de fırınlanacaktır. Direkler idarenin belirlediği RAL koduna göre boyanacaktır. Boya işlemine geçmeden önce galvaniz yüzeyde meydana gelen çapak ve galvaniz birikintileri düşük devirli özel zımpara makinesi ve flaks ile temizlenerek yüzeyin pürüzsüz olması sağlanacaktır. Direk renkleri idare tarafından belirlenecektir.

Paket:

Direkler katlar arasında birbiriyle temas etmeyecek şekilde aralarına yeterli miktarda takoz yerleştirilerek paketlenecektir. Direkler balonlu naylon ile paketlenecektir.

LED AYDINLATMA GRUPLARI

LED PROJEKTÖR

Led Armatürler ;Minimum 36 Adet  130Lm/Watt  Led  kullanılarak  imal edilmiş olacaktır.

Ürünün ışık değeri minimum 5000 lümen olacaktır.

Ürün ağırlığı  3 Kg’ ı geçmemelidir. Led Armatürlerde kullanılacak ledler minimum 50.000 saat ömürlü olmalıdır.

 

Led Armatürlerde kullanılacak ,saha niteliklerine uygun modül lensler kullanılacaktır.

Led Armatürler 100-240V AC 50 Hz şebeke gerilimi aralığında hatasız bir şekilde çalışmaya uygun yapıda olmalıdır.

LED’li armatürlerin toplam gücü en fazla 40W  olacaktır.

Led Armatürlerde tümleşik yapılı , sabit akım kaynakları ile sürülmelidir.

Ledli armatür sabit akım  kaynağı Aktif PFC (Power Factor Correction) özelliği olmalı ve bu özellik ile güç katsayısı değerini otomatik olarak 0,90 ve üzerinde tutmalıdır.Sabit akım kaynağı harmonik değerleri EN61000-3-2 standardına uygun olacaktır..

Armatürlerde kullanılacak sürücü verimliliği en az % 90 ve üzeri olacaktır.

LED’lerin monte edildikleri baskı devre kartı 1,6mm alüminyum PCB olmalı , renk ve şekil yönü itibariyle armatür gövdesi ile uyum içerisinde olacaktır

Led Armatür kasaları ;  Alüminyum  malzemeden enjeksiyon baskı  yöntemi ile  olarak imal edilmiş olacaktır.Dış yüzeyleri elektrostatik toz boya yöntemi ile boyanacaktır.

LED’li armatürlerde kullanılan tüm birleştirme ve montaj vidaları  korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

Led Armatürün  yüksek rüzgar hızlarında zarar görmeden çalışmasının  sağlanması amacı ve montaj kolaylığını sağlayacak düzeneğe sahip olmalıdır. İhtiyaca göre ürünlerin projektör veya armatür olarak monte edilmeye uygun düzeneğe sahip olmalıdır.

Armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak ledler, iç ısınmalardan ve normal çevre koşullarından dolayı yapısı değişmeyecek, ışık kaynağının kararlı çalışmasını etkilemeyecek şekilde tasarlanacaktır.

Led Armatürler -35 ile +60 derece arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışacak yapıda  olmalıdır.

LED’li armatürün ön bölümü polikarbon pleksi veya temperlenmiş cam  olacaktır.

Üretici firma ,CE ,ISO 9001,OHSAS 18001 ,ISO 14001 ,YERLİ ÜRETİCİ BELGESİ ,SANAYİ SİCİL ,KAPASİTE RAPORU , belgelerine sahip olmalıdır.

Teslim tarihinden itibaren her türlü malzeme ve işçilik hatalarına karşı minimum 2 yıl Üretici firma garantisi altında olacaktır.

 

 

LED SOKAK ARMATÜR

Led Armatürler ;Minumum 48 Adet  130Lm/Watt  Led  kullanılarak  imal edilmiş olacaktır.

Ürünün ışık değeri minimum 7500 lümen olacaktır.

Led Armatürlerde kullanılacak ledler minumum 50.000 saat ömürlü olmalıdır.

Led Armatürlerde kullanılacak ,saha niteliklerine uygun modül lensler kullanılacaktır.

Led Armatürler 100-240V AC 50 Hz şebeke gerilimi aralığında hatasız bir şekilde çalışmaya uygun yapıda olmalıdır.

LED’li armatürlerin toplam gücü en fazla 60W  olacaktır.

Led Armatürlerde tümleşik yapılı , sabit akım kaynakları ile sürülmelidir.

Ledli armatür sabit akım  kaynağı Aktif PFC (Power Factor Correction) özelliği olmalı ve bu özellik ile güç katsayısı değerini otomatik olarak 0,90 ve üzerinde tutmalıdır.Sabit akım kaynağı harmonik değerleri EN61000-3-2 standardına uygun olacaktır..

Armatürlerde kullanılacak sürücü verimliliği en az % 90 ve üzeri olacaktır.

LED’lerin monte edildikleri baskı devre kartı 1,6mm alüminyum PCB olmalı , renk ve şekil yönü itibariyle armatür gövdesi ile uyum içerisinde olacaktır

Led Armatür kasaları ;  Alüminyum  malzemeden enjeksiyon baskı  yöntemi ile  olarak imal edilmiş olacaktır.Dış yüzeyleri elektrostatik toz boya yöntemi ile boyanacaktır.

LED’li armatürlerde kullanılan tüm birleştirme ve montaj vidaları  korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

Led Armatürün  yüksek rüzgar hızlarında zarar görmeden çalışmasının  sağlanması amacı ve montaj kolaylığını sağlayacak düzeneğe sahip olmalıdır.İhtiyaca göre ürünlerin projektör veya armatür olarak monte edilmeye uygun düzeneğe sahip olmalıdır.

Armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak ledler, iç ısınmalardan ve normal çevre koşullarından dolayı yapısı değişmeyecek, ışık kaynağının kararlı çalışmasını etkilemeyecek şekilde tasarlanacaktır.

Led Armatürler -35 ile +60 derece arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışacak yapıda  olmalıdır.LED’li armatürün ön bölümü polikarbon pleksi veya temperlenmiş cam  olacaktır.

Üretici firma ,CE ,ISO 9001,OHSAS 18001 ,ISO 14001 ,SANAYİ SİCİL ,KAPASİTE RAPORU , belgelerine sahip olmalıdır.

Led Armatürler,  yerli üretim olacaktır .

Teslim tarihinden itibaren her türlü malzeme ve işçilik hatalarına karşı minimum 2 yıl Üretici firma garantisi altında olacaktır.

 

FİYAT LİSTESİ VE MALZEME TEMİN SÜRESİ

 

Yüklenici garantiye dahil olmayan sarf malzemelerinin listesini ve fiyatlarını belirtecektir.

 

Yüklenici opsiyonel olarak garanti sonrası bakım onarım hizmetlerini sağlamaya yönelik birim bazında fiyat teklifi verecektir.

 

Yüklenici tercih halinde garanti süresi sonrası 3 yıl için bakım ve malzeme teminini taahhüt edecektir